เกี่ยวกับเรา

         ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2560 ภายใต้การอนุมัติของสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban)  โดยมุ่งเน้นการบริการและการพัฒนาร่วมกันเป็นหลักในการทำงาน มีหน้าที่ให้บริการจัดสอบภาษาจีน โดยรับผิดชอบการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) การอบรมภาษาจีนในด้านต่างๆ การสอบใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล และการให้บริการการเรียนการสอนภาษาจีนผ่านทางอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และให้บริการด้านการจัดสอบภาษาจีน ดําเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการส่งเสริมทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นสะพานเชื่อมต่อในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการศึกษาระหว่างประเทศจีนและกลุ่มประเทศในอาเซียน

        ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นหน่วยงานที่รวบรวมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆไว้มากมาย เราได้จัดทำระบบการเรียนรู้ภาษาจีนผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อก้าวข้ามการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ทำให้การเรียนการสอนภาษาจีนไร้พรมแดน ไร้ขีดจำกัดในด้านสถานที่ บุคลากร และอื่นๆอีกมากมาย สร้างโลกการเรียนการสอนภาษาจีนระดับสากลรูปแบบใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์นี้

    ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ให้บริการจัดสอบ HSKK YCT  HSK  และ BCT ซึ่งข้อสอบออกโดยศูนย์กลางมาตรฐานการสอบภาษาจีนกลาง ศูนย์การตรวจสอบการสอบภาษาจีนกลาง และ ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์และการสอบภาษาจีน สามหน่วยงานนี้เป็นหลักที่ใช้ในการจัดการทดสอบมาตรฐาน

   ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย)  ได้ให้บริการจัดสอบภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ตมากกว่า 2 หมื่นครั้งในประเทศไทย และจัดตั้งศูนย์สอบมากกว่า 98 ศูนย์ทั่วประเทศ มีความพร้อมในการให้บริการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทั้งแบบกระดาษและแบบอินเทอร์เน็ต

  นอกจากนี้ ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย)  ยังให้บริการจัดฝึกอบรมความสามารถทางภาษาจีนระดับสูงให้แก่หน่วยงานภาครัฐของไทย อาทิเช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานอื่นๆของรัฐ เพื่อบรรลุตามแผนแม่บทฯของอาเซียนในการพัฒนาบุคลากรทางด้านภาษาให้สอดคล้องกับนโยบาย"หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"

  ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) สนับสนุนการจัดค่ายฤดูร้อน รวมไปถึงทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมที่ประเทศจีน อีกทั้งยังส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยและชาวจีนอีกด้วย

ที่ตั้งสำนักงาน

  • Address: 50 ชั้น 4 สมาคมฮงสุน ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Phone: 02-287-2015
  • Email: chinesehsktest@gmail.com

เวลาทำงาน

  • วันจันทร์-ศุกร์ : 09.00 - 17.00 น.
  • วันเสาร์-อาทิตย์ : ปิดทำการ