คำถามที่พบบ่อย

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่


ใบผลสอบจะส่งถึงศูนย์สอบหลังการสอบภายในประมาณ45วัน ผู้สอบจะต้องยื่นบัตรประจำตัวสอบและหลักฐานการแสดงตนในการรับผลสอบ

หากต้องการใบประกาศนียบัตรมากกว่า1ชุด สามารถยื่นคำร้องดำเนินการขอใบผลสอบเพิ่มเติมได้

ความแตกต่างอย่างเดียวระหว่างการสอบ“แบบกระดาษ”และ“แบบอินเทอร์เน็ต” คือ การสอบแบบกระดาษ ใช้ดินสอสีดำ2Bในการฝนคำตอบ ส่วนการสอบแบบอินเทอร์เน็ตจะใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบ โดยใช้แป้นพิมพ์และเมาส์ในการเลือกและเขียนคำตอบ

การสอบแบบกระดาษและแบบอินเทอร์เน็ตทั้งสองรูปแบบ จะต้องสอบที่สนามสอบเท่านั้น

หลักจากลงทะเบียนสมัครสอบและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงวันสอบได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ แต่ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนสมัครสอบได้ รวมไปถึงสถานที่เข้าสอบและระดับในการเข้าสอบด้วย

กำหนดการปิดรับแก้ไขวันสอบและค่าใช้จ่าย:

• 27วันก่อนสอบ(รวมวันที่27):ผู้สอบสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลวันสอบได้ฟรี

27วันก่อนสอบ ถึง 10วันก่อนสอบ(รวมวันที่10):ผู้สอบสามารถยื่คำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ โดยจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการ โดยคิดเป็นเงิน30%ของค่าสอบ

• ภายใน10วันก่อนสอบ(ไม่รวมวันที่10):ไม่รับคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ

ผู้เข้าร่วมทำสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลวันสอบได้ฟรีภายใน27วันก่อนสอบ ข้อบังคับต่างๆนอกเหนือจากนี้เหมือนกับการสอบแบบกระดาษทุกประการ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลวันสอบสามารถทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น