โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี นายเกษม สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) นางจินตนา ถาคำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสิริพร นทีจารุชิต ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนางสาวฐาปนีย์ ผุยคำภา ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามมอบป้ายศูนย์สอบในครั้งนี้

พิธีมอบป้ายเปิดศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ประจำภาคตะวันออก

เพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาจีนระหว่างศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) และโรงเรียนวุฒิวิทยา 2 เพื่อพัฒนาด้านการบริการการสอบภาษาจีนในประเทศไทย ตามประกาศของสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ/ฮั่นปั้น เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เพื่อส่งเสริมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) และโรงเรียนวุฒิวิทยา 2 จึงร่วมมือจัดตั้งศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ประจำภาคตะวันออกขึ้น

พิธีลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 10.00 น. พิธีลงนามและมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และนายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) พร้อมด้วย ผศ.นพ. พีระพงค์ กิติภาวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบนานาชาติ ผศ.ดร. บุรพล สิงห์นา ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารวมถึงอาจารย์และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งสองสถาบัน ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีฯเป็นสักขีพยาน

พิธีมอบป้ายเปิดศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ประจำ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้น ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ได้ตกลงทำความร่วมมือในขอบเขตทางด้านวิชาการกับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบํารุง เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และเพื่อการให้บริการด้านการสอบภาษาจีนอย่างสมบูรณ์แบบ โดยอ้างอิงจากประกาศของสำนักงานฮั่นปั้น เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เพื่อส่งเสริมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) และ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบํารุง ได้ทำความร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ประจำ จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัครสอบสัมภาษณ์“ใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล(CTCSOL) ”รอบวันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 62

ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครสอบข้อเขียน“ใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล(CTCSOL) ” รอบวันเสาร์ที่ 21 ก.ย. แล้ววันนี้ !!! สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 ส.ค. 62

พิธีลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนหัวหิน

เมื่อเช้าวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนหัวหิน ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมีนายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) พร้อมด้วย นายสมชาย ประสงค์ดี รองผู้อำนวยการ นางนพรัตน์ วันแก้ว หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ นางปริญดา ศรีอาจ หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน นางเกศินี แสงฉัตรแก้ว หัวหน้างานฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และคณาจารย์โรงเรียนหัวหินได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

งานประกวดภาพยนตร์สั้นประจำปี 2019

เนื่องด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารวัฒนธรรมผ่านสื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทยจีน จึงได้หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตร์จีนมาตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา และในปี 2019 นี้สมาคมฯ มีความประสงค์ที่จะยกระดับการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจีนในมิติต่างๆ ในกลุ่มเป้าหมายระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถทางด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์ของไทย การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มิติเชิงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ที่มีมิตรภาพระหว่างกัน ทั้งนี้ งานเทศกาลภาพยนตร์ไทยจีน ประจำปี 2019 ยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้ บริษัท Shanghai Oriental Pearl International Communication จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ในระดับภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯ ร่วมกับผู้จัดงานหลัก จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นขึ้น โดยเริ่มเปิดรับผลงานร่วมระหว่างวันที่ 2 – 24 สิงหาคม 2562 (รายละเอียดเวลาตามกำหนดการแนบ) โดยมีเนื้อหาการส่งผลงานเข้าประกวดตามไฟล์แนบท้าย

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ดร.สำรวย มหาพราหมณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาชีพ นายจ้าว กั๋วเสียง รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามมอบป้ายศูนย์สอบในครั้งนี้

โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา ลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมีนางจิตต์อร่าม ศิรินิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา นางสาวQuinnie Ng ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เข้าร่วมพิธีลงนาม

พิธีลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระหว่างศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน(ประเทศไทย)กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เมื่อเช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมีดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายบริการงานวิจัยวิชาการ และนายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน(ประเทศไทย) เข้าร่วมพิธีในวันนี้