เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี นายสุพล เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและ นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางวัลลภา โพธิโต รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสายฝน เจริญภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางหนึ่งฤทัย หาญนอก หัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้สาระภาษาต่างประเทศและคุณครูเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

     นายสุพล เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กล่าวแสดงความขอบคุณศูนย์บริการการภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย)  ในการจัดตั้งศูนย์สอบและกล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนทำให้คนหันมาให้ความสำคัญกับภาษาจีนมากขึ้น ทางโรงเรียนเจริญศิลป์ก็จะดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและความรู้ภาษาจีน ผลิตบุคลากรทางภาษาจีนให้มีความรู้ความสามารถต่อไป

     นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย)ได้กล่าวในพิธีว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเผยแพร่ภาษาจีนในประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จำนวนรวมของผู้สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ในปี 2561 มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศจำนวนมากถึง 80,000 คน เป็นการสร้างสถิติใหม่จากจำนวนผู้สมัครสอบในรอบปีที่ผ่านๆมา การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้การเผยแพร่ภาษาจีนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศไทย 90 ศูนย์ ในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตถึง 15,000 พันคน และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต(HSK) ได้รับความนิยมจากผู้เรียนภาษาจีนเป็นอย่างมาก

     จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หลายปีมานี้หน่วยงานการศึกษาขนาดใหญ่แต่ละหน่วยงานมีเพิ่มความสำคัญในกับการเรียนการสอนภาษาจีนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีความพร้อมด้านบุคคลากรที่มีความรู้ภาษาจีนเป็นอย่างดี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพร้อมในการอบรมบุคคลากรด้านภาษาที่ยอดเยี่ยม จึงทำให้การจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการสมัครสอบของผู้เรียนภาษาจีนได้อย่างมาก

     การจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เป็นการเพิ่มศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับภาษาจีนของนักเรียน เพื่อเป็นไปตามนโยบาย “การบูรณาการระหว่างการสอบกับการเรียนการสอน” ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนรอบด้านของโรงเรียน เพื่อเพิ่มอำนวยสะดวกให้แก่ผู้เรียนภาษาจีนแต่ละช่วงวัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เชื่อว่าการจัดตั้งศูนย์สอบนี้จะให้บริการประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่และช่วยผลิตบุคลากรทางภาษาจีนที่มีคุณภาพให้แก่สังคม