เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ และนายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยนายวีระ จันทร์ดาวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

     นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กล่าวแสดงความขอบคุณศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ในการจัดตั้งศูนย์สอบและกล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนทำให้คนหันมาให้ความสำคัญกับภาษาจีนมากขึ้น ทางโรงเรียนสตรีชัยภูมิจะดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและความรู้ภาษาจีนและผลิตบุคลากรทางภาษาจีนให้มีความรู้ความสามารถต่อไป

     นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) กล่าวขอบคุณทางโรงเรียนสตรีชัยภูมิที่ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน และกล่าวถึงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนโดยภาพรวม ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การเผยแพร่ภาษาจีนในประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จำนวนรวมของผู้สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ในปี 2561 ผู้สมัครสอบทั่วประเทศมีจำนวนมากถึง 80,000 คน เป็นการสร้างสถิติใหม่จากจำนวนผู้สมัครสอบในรอบปีที่ผ่านๆมา ปัจจุบันมีศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศไทยมากถึง 90 ศูนย์ ในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตถึง 15,000 คน และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต (HSK) ได้รับความนิยมจากผู้เรียนภาษาจีนเป็นอย่างมาก

     หลังจากกล่าวเสร็จสิ้นแล้วทั้งสองฝ่ายจึงได้ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์สอบโดยมีอาจารย์และตัวแทนนักเรียนร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย

     โรงเรียนสตรีชัยภูมิตั้งอยู่ใจกลางเมืองชัยภูมิอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 80 ปี ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับภาษาจีนเป็นอย่างมาก มีการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดับชั้น การจัดตั้งศูนย์สอบ ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตแห่งแรกในจังหวัดชัยภูมิอีกทั้งช่วยตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่เรียนภาษาจีนในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย “การบูรณาการระหว่างการสอบกับการเรียนการสอน” ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนอย่างรอบด้าน และอำนวยสะดวกให้แก่ผู้เรียนภาษาจีนในแต่ละช่วงวัย ทางโรงเรียนเชื่อมั่นว่าการจัดตั้งศูนย์สอบนี้จะให้บริการประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่และช่วยผลิตบุคลากรทางภาษาจีนที่มีคุณภาพให้แก่สังคมต่อไป