เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมและนายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์จิตรลดา สุดดีพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์หลี่ จุน หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ อาจารย์เซียว ซานซาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ อาจารย์ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กล่าวแสดงความขอบคุณศูนย์บริการการสอบภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย)  ในการจัดตั้งศูนย์สอบ และได้แนะนำนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนของนักศึกษาในมหาลัย รวมถึงการพัฒนาที่เกิดขึ้นในอนาคต ทางมหาลัยดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ภาษาจีน การจัดตั้งศูนย์สอบในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นและพัฒนาทักษะภาษาจีนของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี และทางมหาลัยจะยังคงเดินหน้าประชาสัมพันธ์การเรียนและการสอบภาษาจีนเป็นการต่อไป

     อาจารย์หลี่ จุน หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ได้กล่าวว่าทางมหาลัยมีการเรียนการสอนภาษาจีนมานานแล้ว เมื่อก่อนนักศึกษาต้องเดินทางไปสอบยังศูนย์สอบอื่นๆ โดยเฉพาะไม่กี่ปีมานี้ ที่จำนวนผู้สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ทางมหาลัยศรีปทุมเองต้องการจัดตั้งเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาของทางมหาลัยและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ จนกระทั่งได้มีพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการในวันนี้

     นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ได้กล่าวในพิธีว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเผยแพร่ภาษาจีนในประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จำนวนรวมของผู้สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ละปี ปัจจุบันมีศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศไทยกว่า 90 ศูนย์ ในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตถึง 15,000 คน และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต (HSK) ได้รับความนิยมจากผู้เรียนภาษาจีนเป็นอย่างมาก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จะเป็นประโยชน์และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมากยิ่งขึ้น

     มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่กว่า 20,000คน มีการเรียนมาสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หลายปีมานี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศ โดยเฉพาะมหาลัยวิทยาลัยในประเทศจีนที่มีความสัมพันธ์เหนี่ยวแน่น มีการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง และนักศึกษาชาวจีนเองก็นับเป็นกลุ่มนักศึกษาต่างชาติกลุ่มหลักของมหาลัย