เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี อาจารย์พิริยาภรณ์  ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน(ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาหลักสูตรพิเศษ และคณะผู้บริหารวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

     มีอาจารย์พิริยาภรณ์  ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวแสดงความขอบคุณศูนย์บริการการสอบภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย)  ในการจัดตั้งศูนย์สอบและกล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนทำให้คนหันมาให้ความสำคัญกับภาษาจีนมากขึ้น ทางวิทยาลัยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต การจัดตั้งศูนย์สอบในครั้งนี้จะนำมาซึ่งความสะดวกแก่นักเรียนของวิทยาลัยและบุคคลในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยพัฒนาทักษะภาษาจีน และยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกๆ ด้าน  ทางวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้นักเรียนได้รับผลประโยชน์จากการสอบได้อย่างเต็มที่และทันท่วงที เพิ่มโอกาสการได้รับทุนการศึกษาและการไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ก็จะดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและความรู้ภาษาจีน ผลิตบุคลากรทางภาษาจีนให้มีความรู้ความสามารถต่อไป

     นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ได้กล่าวในพิธีว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเผยแพร่ภาษาจีนในประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จำนวนรวมของผู้สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ในปี 2561 มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศจำนวนมากถึง 80,000 คน เป็นการสร้างสถิติใหม่จากจำนวนผู้สมัครสอบในรอบปีที่ผ่านๆมา การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้การเผยแพร่ภาษาจีนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศไทยมากกว่า 90 ศูนย์ ในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตถึง 15,000 คน และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต(HSK) ได้รับความนิยมจากผู้เรียนภาษาจีนเป็นอย่างมาก

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยมีความสวยงามน่าอยู่ คณะครูอาจารย์มีประสิทธิภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯเป็นวิทยาลัยอาชีวที่มีการเรียนการสอนรอบด้าน ตลอด 50 ปีมานี้ ทางวิทยาลัยพยายามผลิตบุคลากรด้านการบริหารจัดการสู่สังคมมาโดยตลอด ปัจจุบันทางวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนภาควิชาภาษาจีน โดยสาขาการจัดการการท่องเที่ยวได้กำหนดให้มีการใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ การจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับภาษาจีนของนักเรียน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย “การบูรณาการระหว่างการสอบกับการเรียนการสอน” ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนรอบด้านของวิทยาลัย และอำนวยสะดวกให้แก่ผู้เรียนภาษาจีนแต่ละช่วงวัย ทางวิทยาลัยเชื่อว่าการจัดตั้งศูนย์สอบนี้จะให้บริการประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่และช่วยผลิตบุคลากรทางภาษาจีนที่มีคุณภาพให้แก่สังคม