เมื่อเช้าวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตและจัดพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน "ดรุณาฝูเจ๋อ" โดยมี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคมและประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลประจำประเทศไทย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี คุณหวางฮุ่ยชาง ผู้อำนวยการสำนักงานตัวแทนฮั่นปั้นในประเทศจีน คุณหวงซูหวน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) พร้อมทั้งคุณหวางซ่างเสว่ คณบดีสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลและตัวแทนนักเรียนกว่า 1,000 คนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

     พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ท่านให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนภาษาจีน จึงได้จัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน "ดรุณาฝูเจ๋อ" ขึ้นในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการสอนภาษาจีนในจังหวัดราชบุรีอย่างครอบคลุม พร้อมกันนั้นได้กล่าวขอบคุณศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ในในการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต การจัดตั้งศูนย์สอบในครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในโรงเรียนและประชาชนโดยรอบในการพัฒนาด้านภาษาจีนรวมถึงโอกาสในการขอทุนศึกษาต่อในประเทศจีน

     นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ได้กล่าวในพิธีว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเผยแพร่ภาษาจีนในประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จำนวนรวมของผู้สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ในปี 2561 มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศจำนวนมากถึง 80,000 คน เป็นการสร้างสถิติใหม่จากจำนวนผู้สมัครสอบในรอบปีที่ผ่านๆมา การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้การเผยแพร่ภาษาจีนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศไทย 90 ศูนย์ ในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตถึง 15,000 พันคน และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต (HSK) ได้รับความนิยมจากผู้เรียนภาษาจีนเป็นอย่างมาก

     ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน "ดรุณาฝูเจ๋อ" ตั้งอยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรีซึ่งเป็นย่านใจกลางของจังหวัดราชบุรี วิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1979 ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาภายใต้การนำของท่านพระสังฆราชของวิทยาลัยทำให้การสอนภาษาจีนมีความก้าวหน้าอย่างมาก การจัดตั้งศูนย์สอบในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตแห่งแรกในจังหวัดราชบุรี ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนของนักเรียนในวิทยาลัยได้อย่างรอบด้าน อีกทั้งยังเป็นการบริการให้กับท้องถิ่นราชบุรีอีกด้วย