เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายจ้าว หมิน ผู้บริหารศูนย์การศึกษาทางไกล สถาบันขงจื้อ (ประเทศจีน) นายจ้าว หมิงกวาง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) และนายจ้าว กั๋วเสียง รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.จิตติมา ศังขมณี ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

     ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณศูนย์บริการการสอบภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) ในการจัดตั้งศูนย์สอบและกล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการร่วมพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเชื่อว่าการทำงานในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ไม่มีใครหรือประเทศใดสามารถอยู่ตามลำพังได้ เราต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมงานต่างๆ ถึงจะประสบความสำเร็จ

     นายจ้าว หมิน ผู้บริหารศูนย์การศึกษาทางไกล สถาบันขงจื้อ (ประเทศจีน) ได้กล่าวแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนในมหาวิทยาลัย และ รู้สึกประทับใจในความสวยงามและบรรยากาศความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ที่สำคัญมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในประเทศจีน ปัจจุบันประเทศจีนจะมีจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยกว่า 8 ล้านคนต่อปี จะเป็นโอกาสที่ดีที่คณะฯ จะได้แนะนำนักศึกษาเหล่านั้นให้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

     นายจ้าว กั๋วเสียง รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ได้กล่าวในพิธีว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเผยแพร่ภาษาจีนในประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จำนวนรวมของผู้สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ละปี ปัจจุบันมีศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศไทยกว่า 90 ศูนย์ ในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตถึง 15,000 คน และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต (HSK) ได้รับความนิยมจากผู้เรียนภาษาจีนเป็นอย่างมาก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จะเป็นประโยชน์และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมากยิ่งขึ้น

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 เดิมใช้ชื่อว่าวิทยาลัยนครศรีธรรมราช สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทางมหาวิทยาลัยเห็นถึงความสำคัญของการเรียนการสอนภาษาจีนในปัจจุบัน จึงได้จัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับภาษาจีนของนักศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน ตามนโยบาย “การบูรณาการระหว่างการสอบกับการเรียนการสอน” ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนรอบด้านของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มอำนวยสะดวกให้แก่ผู้เรียนภาษาจีนแต่ละช่วงวัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อว่าการจัดตั้งศูนย์สอบนี้จะให้บริการประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่และช่วยผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคม