เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 . วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)  นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์พรศรี กตัญญูทวีทิพย์ รองประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) อาจารย์นิพนธ์ เนียมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) อาจารย์กัลญา ยอดดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)  อาจารย์กวิน กตัญญูทวีทิพย์ หัวหน้าศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์และเหล่าคณาจารย์เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

     โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)  ได้กล่าวแสดงความขอบคุณศูนย์บริการการสอบภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย)  ในการจัดตั้งศูนย์สอบและกล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนทำให้คนหันมาให้ความสำคัญกับภาษาจีนมากขึ้น ทางวิทยาลัยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต การจัดตั้งศูนย์สอบในครั้งนี้จะนำมาซึ่งความสะดวกแก่นักเรียนของวิทยาลัยและบุคคลในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยพัฒนาทักษะภาษาจีน และยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกๆด้าน  ทางวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้นักเรียนได้รับผลประโยชน์จากการสอบได้อย่างเต็มที่และทันท่วงที เพิ่มโอกาสการได้รับทุนการศึกษาและการไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ก็จะดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและความรู้ภาษาจีน ผลิตบุคลากรทางภาษาจีนให้มีความรู้ความสามารถต่อไป

     นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ได้กล่าวในพิธีว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเผยแพร่ภาษาจีนในประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จำนวนรวมของผู้สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ในปี 2561 มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศจำนวนมากถึง 80,000 คน เป็นการสร้างสถิติใหม่จากจำนวนผู้สมัครสอบในรอบปีที่ผ่านๆมา การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้การเผยแพร่ภาษาจีนมีความก้าวหน้าอย่างมาก ปัจจุบันมีศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศไทยมากกว่า 90 ศูนย์ ในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตถึง 15,000 คน และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต (HSK) ได้รับความนิยมจากผู้เรียนภาษาจีนเป็นอย่างมาก

     วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ตั้งอยู่บนย่านใจกลางกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยมีความสวยงามทั้งยังมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย พร้อมคณะครูอาจารย์ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ การจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ตในครั้งนี้นั้นจะช่วยตอบสนองความต้องการของนักเรียนนักศึกษาที่เรียนภาษาจีนของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบูรณาการระหว่างการสอบกับการเรียนการสอนส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของวิทยาลัยอย่างรอบด้าน และอำนวยสะดวกให้แก่ผู้เรียนภาษาจีนในแต่ละช่วงวัย ทางวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าการจัดตั้งศูนย์สอบนี้จะให้บริการประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่และช่วยผลิตบุคลากรทางภาษาจีนที่มีคุณภาพให้แก่สังคมต่อไป