เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ นายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการ และ นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวัลลภ สหธรรมมิกะชาติ หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  นายประจักษ์ พันธสีมา หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล นายศักดิ์ชาย เกษร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  นางสาวเมธาวี เผื่อแผ่ หัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการสอนภาษาอังกฤษ  นายสำเริง บุญตา รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาที่สองนางสาวภัคศรัณญ์ กัลปพฤกษ์ ผู้รับผิดชอบโครงการสอบ HSK และครูภาษาจีนอาสาสมัครฮั่นปั้น Miss Li Kaiyang และ Miss He Yanxi  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

     นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสตรีสิริเกศกล่าวแสดงความขอบคุณศูนย์บริการการภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย)  ในการจัดตั้งศูนย์สอบและกล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนทำให้คนหันมาให้ความสำคัญกับภาษาจีนมากขึ้น ทางโรงเรียนสิริเกศก็จะดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและความรู้ภาษาจีน ผลิตบุคลากรทางภาษาจีนให้มีความรู้ความสามารถต่อไป

     นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย)ได้กล่าวในพิธีว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเผยแพร่ภาษาจีนในประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จำนวนรวมของผู้สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ในปี 2561 มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศจำนวนมากถึง 80,000 คน เป็นการสร้างสถิติใหม่จากจำนวนผู้สมัครสอบในรอบปีที่ผ่านๆมา การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้การเผยแพร่ภาษาจีนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศไทย 90 ศูนย์ ในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตถึง 15,000 พันคน และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต(HSK) ได้รับความนิยมจากผู้เรียนภาษาจีนเป็นอย่างมาก

     โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2482  การจัดการเรียนสอนมีคุณภาพดีเยี่ยม มีบุคลากรด้านการศึกษาเพียบพร้อม การจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศนั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการสมัครสอบของผู้เรียนภาษาจีนได้อย่างมาก

     การจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการเพิ่มศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตในจังหวัดศรีสะเกษเป็นการยกระดับภาษาจีนของนักเรียน เพื่อเป็นไปตามนโยบาย “การบูรณาการระหว่างการสอบกับการเรียนการสอน” ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนรอบด้านของโรงเรียน เพื่อเพิ่มอำนวยสะดวกให้แก่ผู้เรียนภาษาจีนแต่ละช่วงวัยในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เชื่อว่าการจัดตั้งศูนย์สอบนี้จะให้บริการประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่และช่วยผลิตบุคลากรทางภาษาจีนที่มีคุณภาพให้แก่สังคม