เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี นายประหยัด  ไทยเสน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางฐิติรัตน์  มนต์สวัสดิ์ชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 และครูภาษาจีนนางสาวฐาปนี  อินทร์จันทร์  นายจรัล  คัมภีร์ภัทร  และนายวณัฏฐพงศ์  แก้วมีศรี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

     นายประหยัด  ไทยเสน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความขอบคุณศูนย์บริการการภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย)ในการจัดตั้งศูนย์สอบ และกล่าวว่า ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนทำให้คนหันมาให้ความสำคัญกับภาษาจีนมากขึ้น ทางโรงเรียนมึความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน เพื่อเป็นการพัฒนาความสะดวกให้กับนักเรียนในโรงเรียนและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนของนักเรียน รวมถึงการพัฒนาบุคคลาการด้านการสอนภาษาจีนในทุกๆด้าน โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดสุราษฏร์ธานีและพื้นที่โดยรอบ เพียงพอต่อความต้องการของผู้ที่เรียนภาษาจีนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการแก้ปัญหาความห่างไกลของผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้ต่อไป

     นายประหยัด  ไทยเสน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวแสดงความขอบคุณศูนย์บริการภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย)  ในการจัดตั้งศูนย์สอบและกล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนทำให้คนหันมาให้ความสำคัญกับภาษาจีนมากขึ้น ทางโรงเรียนเจริญศิลป์ก็จะดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและความรู้ภาษาจีน ผลิตบุคลากรทางภาษาจีนให้มีความรู้ความสามารถต่อไป

     นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย)ได้กล่าวในพิธีว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเผยแพร่ภาษาจีนในประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จำนวนรวมของผู้สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ในปี 2561 มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศจำนวนมากถึง 80,000 คน เป็นการสร้างสถิติใหม่จากจำนวนผู้สมัครสอบในรอบปีที่ผ่านๆมา การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้การเผยแพร่ภาษาจีนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศไทย 90 ศูนย์ ในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตถึง 15,000 พันคน และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต(HSK) ได้รับความนิยมจากผู้เรียนภาษาจีนเป็นอย่างมาก

     โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาตั้งอยู่ในกลางเมืองของจังหวัดสุราษฏร์ธานี  มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 80 ปี โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ความเพียบพร้อมด้านอาจารย์ภาษาจีน และเป็นโรงเรียนแห่งแรกในจังหวัดสุราษฏร์ธานีที่จัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน และยังเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาจีนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุราษฏร์ธานีอีกด้วย  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับภาษาจีนของนักเรียน ตามนโยบาย “การบูรณาการระหว่างการสอบกับการเรียนการสอน” ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนรอบด้านของโรงเรียน เพื่อเพิ่มอำนวยสะดวกให้แก่ผู้เรียนภาษาจีนแต่ละช่วงวัยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี เชื่อว่าการจัดตั้งศูนย์สอบนี้จะให้บริการประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่และช่วยผลิตบุคลากรทางภาษาจีนที่มีคุณภาพให้แก่สังคม