เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี บาทหลวงยุทธการ  ยนปลัดยศ  ผู้จัดการโรงเรียน นายชาญชัย  ชื่นพระแสง   ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชนก  ณ วาโย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความสามารถพิเศษ นางสาววิชุตา  คีรีมา นางสาวสุธิดา  ทองด้วง นางสาวสุพรรษา  ดุริยานนท์  และจาวอี้ หยาง   ครูผู้สอนภาษาจีนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

     บาทหลวงยุทธการ  ยนปลัดยศ  ผู้จัดการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา แสดงความขอบคุณศูนย์บริการการภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย)ในการจัดตั้งศูนย์สอบ และกล่าวว่า ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนทำให้คนหันมาให้ความสำคัญกับภาษาจีนมากขึ้น ผู้ที่มีความรู้ในภาษาจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการสอบของผู้สมัครสอบก็เพิ่มขึ้นทุกปีอีกเช่นกัน ทางโรงเรียนรู้สึกขอบคุณที่ศูนย์บริการการภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เลือกโรงเรียนของเราเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน และโรงเรียนเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับนักเรียนที่สนใจ สามารถสมัครHSK ได้ทันเวลาและรวดเร็ว เพื่อให้นักเรียนเกิดสนใจที่ศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน การรับสมัครเกี่ยวกับทุนการศึกษา ได้รับการสนับสนุนโอกาสในการเรียนต่อต่อไป ทางโรงเรียนไทยคริสเตียนก็จะดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและความรู้ภาษาจีน ผลิตบุคลากรทางภาษาจีนให้มีความรู้ความสามารถต่อไป

     นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ได้กล่าวในพิธีว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเผยแพร่ภาษาจีนในประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จำนวนรวมของผู้สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ละปี ปัจจุบันมีศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศไทยกว่า 90 ศูนย์ ในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตถึง 15,000 คน และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต (HSK) ได้รับความนิยมจากผู้เรียนภาษาจีนเป็นอย่างมาก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จะเป็นประโยชน์และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมากยิ่งขึ้น

     โรงเรียนเทพมิตรศึกษาตั้งอยู่ในกลางเมืองของจังหวัดสุราษฏร์ธานี  เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในจังหวัดสุราษฏร์ธานีที่จัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนที่ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพดีเยี่ยม และความเพียบพร้อมด้านอาจารย์ภาษาจีน การจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับภาษาจีนของนักเรียน เพื่อเป็นไปตามนโยบาย “การบูรณาการระหว่างการสอบกับการเรียนการสอน” ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนรอบด้านของโรงเรียน เพื่อเพิ่มอำนวยสะดวกให้แก่ผู้เรียนภาษาจีนแต่ละช่วงวัยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี เชื่อว่าการจัดตั้งศูนย์สอบนี้จะให้บริการประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่และช่วยผลิตบุคลากรทางภาษาจีนที่มีคุณภาพให้แก่สังคม