วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์พรศรี กตัญญูทวีทิพย์ รองประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) อาจารย์นิพนธ์ เนียมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) อาจารย์กัลญา ยอดดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) อาจารย์กวิน กตัญญูทวีทิพย์ หัวหน้าศูนย์การศึกษานานาชาติและวิเทศสัมพันธ์และเหล่าคณาจารย์เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

พิธีลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน "ดรุณาฝูเจ๋อ"

เมื่อเช้าวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตและจัดพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน "ดรุณาฝูเจ๋อ" โดยมี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคมและประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลประจำประเทศไทย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี คุณหวางฮุ่ยชาง ผู้อำนวยการสำนักงานตัวแทนฮั่นปั้นในประเทศจีน คุณหวงซูหวน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) พร้อมทั้งคุณหวางซ่างเสว่ คณบดีสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลและตัวแทนนักเรียนกว่า 1,000 คนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

พิธีลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตระหว่าง ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) และโรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ และนายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยนายวีระ จันทร์ดาวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

เปิดรับสมัครสอบสัมภาษณ์“ใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล(CTCSOL) ” รอบวันอาทิตย์ที่ 19 เม.ย. 63

ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครสอบข้อเขียน“ใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล(CTCSOL) ” รอบวันอาทิตย์ที่ 19 เม.ย. 63 แล้ววันนี้ !!! สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 มี.ค. 63

พิธีลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมและนายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์จิตรลดา สุดดีพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์หลี่ จุน หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ อาจารย์เซียว ซานซาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ อาจารย์ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

พิธีมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี นายสุพล เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและ นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางวัลลภา โพธิโต รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสายฝน เจริญภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางหนึ่งฤทัย หาญนอก หัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้สาระภาษาต่างประเทศและคุณครูเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

โรงเรียนสตรีสิริเกศลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ นายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการ และ นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวัลลภ สหธรรมมิกะชาติ หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ นายประจักษ์ พันธสีมา หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล นายศักดิ์ชาย เกษร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวเมธาวี เผื่อแผ่ หัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการสอนภาษาอังกฤษ นายสำเริง บุญตา รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาที่สองนางสาวภัคศรัณญ์ กัลปพฤกษ์ ผู้รับผิดชอบโครงการสอบ HSK และครูภาษาจีนอาสาสมัครฮั่นปั้น Miss Li Kaiyang และ Miss He Yanxi เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

พิธีลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาหลักสูตรพิเศษ และคณะผู้บริหารวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

โรงเรียนเทพมิตรศึกษาลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ ผู้จัดการโรงเรียน นายชาญชัย ชื่นพระแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชนก ณ วาโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความสามารถพิเศษ นางสาววิชุตา คีรีมา นางสาวสุธิดา ทองด้วง นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์ และจาวอี้ หยาง ครูผู้สอนภาษาจีนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี นายประหยัด ไทยเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 และครูภาษาจีนนางสาวฐาปนี อินทร์จันทร์ นายจรัล คัมภีร์ภัทร และนายวณัฏฐพงศ์ แก้วมีศรี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้