โรงเรียนไทยคริสเตียนลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนไทยคริสเตียน จังหวัดเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี อาจารย์อัมพร พสุธาดลผู้อำนวยการโรงเรียน และนายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์วิพร วิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์สายสนม ทรัพย์นำ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี อาจารย์เบญจวรรณ สุขพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฐมวัย และอาจารย์ณฐมนตร์ สิงหเทวากุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการ เข้าร่วมพิธีครั้งนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น ลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำวิทยาเขตขอนแก่น และนายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

โรงเรียนบางละมุงจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี นายสยาม มากอุส่าห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง และนายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวเนตรชนก วงศ์สุเทพ และนางสาวนิตยา จันต๊ะตึง ครูผู้สอนภาษาจีน ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.วรรณา ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีและนายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.วิไลลักษณ์ แก้วจินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา นางอรัญญา อนุจารีวัฒน์ รองผู้อำนวยการคณะบริหารธุรกิจ นายณัฐกานต์ เนตรเหมือนทิพย์ รองผู้อำนวยการคณะช่างอุตสาหกรรม นายเศวต ชลวิริยะกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นางอารีรัตน์ พรหมภู่ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา นางสาวสุจิตรา ตันประภัสร์ หัวหน้างานวิชาสามัญ Mr. Li Hua ที่ปรึกษารายวิชาภาษาจีน นางวิลาวรรณ เตร์ยาซิงห์ หัวหน้างานวิชาสามัญ น.ส.ศุภวรรณ สุวรรณปาล ผู้รับผิดชอบงานภาษาต่างประเทศ นายพัชณัษฐ์ เสือนวม และ Ms. Fu Hanxiao ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายจ้าว หมิน ผู้บริหารศูนย์การศึกษาทางไกล สถาบันขงจื้อ (ประเทศจีน) นายจ้าว หมิงกวาง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) และนายจ้าว กั๋วเสียง รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.จิตติมา ศังขมณี ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี อาจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และนายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์กิตติธรา พวงธนะสาร ประธานหลักสูตรสาขาการสอนภาษาจีน และอาจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาจีนได้แก่ อาจารย์สุจิรา คงวัน และอาจารย์สุวัฒน์ รุ้งแก้ว ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

โรงเรียนบุญวัฒนาจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี นายวิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา และนายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์สอนภาษาจีน ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี นายเกษม สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) นางจินตนา ถาคำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสิริพร นทีจารุชิต ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนางสาวฐาปนีย์ ผุยคำภา ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามมอบป้ายศูนย์สอบในครั้งนี้

โรงเรียนสตรีศรีน่านลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 9.00 น. ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี นายสมาร์ท แก้วบัวดี ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธี ในครั้งนี้

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมลงนามจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม และนายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้