เพื่อให้ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้น ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ได้ตกลงทำความร่วมมือในขอบเขตทางด้านวิชาการกับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบํารุง เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และเพื่อการให้บริการด้านการสอบภาษาจีนอย่างสมบูรณ์แบบ โดยอ้างอิงจากประกาศของสำนักงานฮั่นปั้น เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เพื่อส่งเสริมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) และ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบํารุง ได้ทำความร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ประจำ จังหวัดเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้มีการจัดพิธีมอบป้ายทำความร่วมมือจัดตั้งศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ประจำ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยมี คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยาและประธานโรงเรียน , รองประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา , คุณวิรัตน์ ศานติอาภา ผู้จัดการโรงเรียน  , นายจ้าว หมิงกวาง รองผู้จัดการใหญ่ศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อ (ประเทศจีน) และผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ,  นายจ้าว กั๋วเสียง รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) , คุณคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน และอาจารย์จางจิ้ง ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีน ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี

          คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยาและประธานโรงเรียน กล่าวแสดงความขอบคุณต่อศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ในการร่วมมือจัดตั้งศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ประจำ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมทั้งได้กล่าวในพิธีว่า ในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาการศึกษาทางด้านภาษาจีน อีกทั้งยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีน ปัจจุบันทางโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี การดำเนินการจัดสอบภาษาจีนก็อยู่ภายใต้การชี้นำของสำนักงานฮั่นปั้น รวมทั้งจำนวนการจัดสอบก็เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ซึ่งหลังจากดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์สอบย่อยแล้ว ทางโรงเรียนจะร่วมเป็นศูนย์จัดสอบใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล อีกทั้งจะดำเนินการเปิดอบรมครูท้องถิ่นอีกด้วย

          นายจ้าว หมิงกวาง รองผู้จัดการใหญ่ศูนย์การศึกษาทางไกลสถาบันขงจื่อ (ประเทศจีน) และผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ได้กล่าวในพิธีว่าโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เปิดเป็นศูนย์สอบลำดับต้นๆ หลายปีมานี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีน ฝึกอบรมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนจำนวนมาก ปัจจุบันโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงได้กลายเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนและเป็นสถานที่ที่สามารถบูรณาการร่วมกันระหว่างการเรียนและการสอบภาษาจีนที่สำคัญในภาคเหนือของประเทศไทย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเผยแพร่ภาษาจีนในประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งจำนวนรวมของผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมีเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยในปี 2561 มีจำนวนผู้สมัครสอบทั่วประเทศมากถึง 80,000 คน ซึ่งนับเป็นสถิติสูงสุดจากจำนวนผู้สมัครสอบในรอบปีที่ผ่านๆมา ทั้งนี้การสอบ HSK แบบอินเทอร์เน็ตทำให้การเผยแพร่ภาษาจีนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันมีศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ตมากถึง 90 แห่ง โดยในปี 2561 มีจำนวนผู้สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ตมากถึง 15,000 คน ซึ่งการสอบ HSK แบบอินเทอร์เน็ตนั้นมีรูปแบบการสอบที่สะดวก จึงเป็นที่นิยมของผู้เรียนภาษาจีนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้หวังว่าการจัดตั้งศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย)  ประจำ จังหวัดเชียงใหม่ จะสามารถช่วยส่งเสริมในด้านการเรียนการสอนภาษาจีนและด้านการฝึกอบรมบุคลากรครูในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

          โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นโรงเรียนจีนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของไทย และเป็นหนึ่งในศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ตในภาคเหนือของไทย ส่วนความเป็นมาของโรงเรียน เริ่มต้นในปี 2444 สมัยพระอนุวัตน์ราชนิยม (นายตี้ย่ง แซ่แต้) ชาวจีนโพ้นทะเลผู้รักชาติ ได้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษเป็นแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีอายุราวร้อยกว่าปี โดยโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาจีนและเผยแพร่วัฒนธรรมจีน พร้อมทั้งได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนสาธิตการสอนภาษาจีนชุดแรกในต่างประเทศ ต่อมาในปี 2558 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานฮั่นปั้น ได้ทำการจัดตั้งห้องเรียนขงจื้อขึ้น ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

          หลังจากการจัดตั้งศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ประจำ จังหวัดเชียงใหม่ ทางศูนย์ย่อยนี้จะดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSKแบบอินเทอร์เน็ต) จัดสอบใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล อีกทั้งจะให้บริการให้คำปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลและการศึกษาต่อที่ประเทศจีนให้แก่นักเรียนไทย พร้อมทั้งจัดการแข่งขันด้านภาษาจีนทุกประเภท ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับความสามารถด้านภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนภายในโรงเรียนในทุกๆด้าน อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการอบรมครูสอนภาษาจีนในพื้นที่ภาคเหนือของไทย รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ตให้สมบูรณ์ไปอีกขั้น เพื่อมอบความสะดวกให้กับผู้เรียนภาษาจีนในพื้นที่ภาคเหนือของไทย นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการสร้างวิธีการเรียนการสอนภาษาจีนในรูปแบบใหม่