เพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาจีนระหว่างศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) และโรงเรียนวุฒิวิทยา 2 เพื่อพัฒนาด้านการบริการการสอบภาษาจีนในประเทศไทย ตามประกาศของสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ/ฮั่นปั้น เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) เพื่อส่งเสริมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) และโรงเรียนวุฒิวิทยา 2 จึงร่วมมือจัดตั้งศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ประจำภาคตะวันออกขึ้น

        เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 ได้จัดพิธีมอบป้ายศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ประจำภาคตะวันออก โดยมี นางรัชนี  ศรีศิลป์ นายกสมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน นายหวัง ฮุ่ยชาง ผู้แทนสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ/HANBAN ประจำประเทศไทย จาง ยู่หลิน ผู้อำนวยการฝ่ายจีนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา นายวีรวัฒน์ ศรีนพรัตนกุล รองประธานมูลนิธิการศึกษาวุฒิวิทยา นายจ้าว กั๋วเสียง รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาวุฒิวิทยา คณะสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวุฒิวิทยา คณาจารย์และนักเรียนกว่า 300 คนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

        นายวีรวัฒน์ ศรีนพรัตนกุล รองประธานมูลนิธิการศึกษาวุฒิวิทยา ได้กล่าวขอบคุณศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ที่จัดตั้งศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ประจำภาคตะวันออก ณ โรงเรียนวุฒิวิทยา2 ท่านได้กล่าวถึง นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี 2562 มีนักเรียน 16 คนที่ได้ทุนจากรัฐบาลจีนและทุนจากมหาวิทยาลัยจีนเพื่อไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนภายในเดือนกันยายนนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านทางโรงเรียนก็พัฒนาระดับภาษาจีนของนักเรียนอยู่เสมอ สนับสนุนให้นักเรียนขอทุนเพื่อไปศึกษาต่อ จากนี้ต่อไปทางโรงเรียนจะเพิ่มการฝึกทักษะภาษาจีนของนักเรียนให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนวุฒิวิทยามีที่ประเทศจีนมากขึ้น

        นายจ้าว กั๋วเสียง รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ได้กล่าวในพิธีว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเผยแพร่ภาษาจีนในประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จำนวนรวมของผู้สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ในปี 2561  มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศจำนวนมากถึง แปดหมื่นคน เป็นการสร้างสถิติใหม่ของจำนวนผู้สมัครสอบในรอบหลายปีที่ผ่านมา การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้การเผยแพร่ภาษาจีนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศไทย 90 ศูนย์ ในปี2561  มีผู้เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตถึงหนึ่งหมื่นห้าพันคน และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต (HSK) ได้รับความนิยมจากผู้เรียนภาษาจีนเป็นอย่างมาก โรงเรียนวุฒิวิทยาได้เริ่มสอบ HSK ในปี 2557 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มีจำนวนผู้สอบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนใหญ่ในภูมิภาคตะวันออก เป็นไปตามนโยบายการบูรณาการระหว่างการสอบกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่โรงเรียนวุฒิวิทยาได้นำการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาบูรณาการกับการไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน จึงทำให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมีโอกาสถึง80%ในการไปเรียนที่ประเทศจีน พูดได้ว่าโรงเรียนวุฒิวิทยาเป็นเรียนเอกชนที่เป็นแม่แบบของโรงเรียนสอนภาษาจีนก็ว่าได้ เชื่อว่าการจัดตั้งศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ประจำภาคตะวันออกจะช่วยสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในด้านการผลิตบุคลากรทางภาษาไทย-จีนได้

        ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ประจำภาคตะวันออกจะให้บริการทางด้านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ต (HSK) การสอบใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล (CTCSOL) ด้านการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ ด้านข้อมูลข่าวสารสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศเป็นต้น จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีนต่างๆ การจัดตั้งศูนย์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระดับความรู้ภาษาจีนในโรงเรียนและส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนรอบด้าน เพิ่มความแข็งแกร่งทางทักษะภาษาจีนของครูในพื้นที่ภาคตะวันออก อำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ขยายการสอบแบบอินเทอร์เน็ตสร้างการเรียนการสอนภาษาจีนรูปแบบใหม่