เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ได้จัดพิธีลงนามและรับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยมี นายเกษม สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) นางจินตนา ถาคำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสิริพร นทีจารุชิต ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนางสาวฐาปนีย์ ผุยคำภา ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามมอบป้ายศูนย์สอบในครั้งนี้

        นายเกษม สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กล่าวแสดงความขอบคุณศูนย์บริการการภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย)  ในการจัดตั้งศูนย์สอบ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2และกล่าวถึงความสำคัญของภาษจีนซึ่งปัจจุบันภาษาจีนได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ จำนวนผู้เรียนภาษาจีนก็เพิ่มมากขึ้น ความต้องการสอบก็มากขึ้นเช่นกัน เป็นข่าวดีที่โรงเรียนจัดตั้งศูนย์สอบแล้วจะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนได้ ยังเปิดโอกาสและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ขอทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศจีนอีกด้วย

         นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย)ได้กล่าวในพิธีว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเผยแพร่ภาษาจีนในประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จำนวนรวมของผู้สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ในปี 2561 มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศจำนวนมากถึง 80,000 คน เป็นการสร้างสถิติใหม่จากจำนวนผู้สมัครสอบในรอบปีที่ผ่านๆมา การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้การเผยแพร่ภาษาจีนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศไทยกว่า 90 ศูนย์ ในปี 2561 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต(HSK) ได้รับความนิยมจากผู้เรียนภาษาจีนเป็นอย่างมาก

       โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ถนนนวมินทร์ เป็นโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ มีนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อจำนวนมาก มีคณาจารย์วิชาภาษาจีนเต็มเปรี่ยมด้วยความสามารถ  การจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 นั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการสมัครสอบของผู้เรียนภาษาจีนได้อย่างเพียงพอ เพื่อเป็นไปตามนโยบาย “การบูรณาการระหว่างการสอบกับการเรียนการสอน” ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนรอบด้านของโรงเรียน เพื่อเพิ่มอำนวยสะดวกให้แก่ผู้เรียนภาษาจีนในเขตพื้นที่รอบข้าง เชื่อว่าการจัดตั้งศูนย์สอบนี้จะให้บริการประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่และช่วยผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคม