เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 10.00 น. พิธีลงนามและมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 10  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมี ศ.ดร.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และนายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) พร้อมด้วย ผศ.นพ. พีระพงค์ กิติภาวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบนานาชาติ ผศ.ดร. บุรพล สิงห์นา ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารวมถึงอาจารย์และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งสองสถาบัน ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีฯเป็นสักขีพยาน

            ศ.ดร.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ กล่าวแสดงความขอบคุณศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ที่ให้โอกาสวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำความร่วมมือจัดตั้งศูนย์สอบ ท่านกล่าวว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ถือเป็นหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศจีนทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนจีน และได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเข้าใจตัวอักษรจีนของนักศึกษา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเข้าถึงแก่นแท้ของภาษาจีนและศาสตร์การแพทย์แผนจีนอย่างถ่องแท้ ปัจจุบัน ภาษาจีนมีความสำคัญเทียบเท่ากับภาษาอังกฤษ การเปิดศูนย์สอบฯจะอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีน สาขาการแพทย์แผนจีน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงนักเรียนโรงเรียนต่างๆในพื้นที่โดยรอบ และจะยังเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างจีนไทยต่อไปอีกด้วย

             นายจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย)ได้กล่าวในพิธีว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเผยแพร่ภาษาจีนในประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จำนวนรวมของผู้สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ในปี 2561 มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศจำนวนมากถึง 80,000 คน เป็นการสร้างสถิติใหม่จากจำนวนผู้สมัครสอบในรอบปีที่ผ่านๆมา ซึ่งในจำนวนนี้ มีผู้สอบมากถึง 26,000 คน ไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้การเผยแพร่ภาษาจีนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศไทย 80 และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต(HSK) ได้รับความนิยมจากผู้เรียนภาษาจีนเป็นอย่างมาก

             วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันแพทยศาสตร์แห่งที่ 2 ที่สังกัดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 21 ของประเทศไทย และเป็นสถาบันแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย หลักสูตรปริญญาตรี ประกอบไปด้วย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

           การจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับภาษาจีนของนักศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน เพื่อเป็นไปตามนโยบาย “การบูรณาการระหว่างการสอบกับการเรียนการสอน” ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนรอบด้านของมหาวิทยาลัย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนภาษาจีนแต่ละช่วงวัยในเขตพื้นที่ เชื่อว่าการจัดตั้งศูนย์สอบในครั้งนี้จะให้บริการบุคคลในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่และช่วยผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคม