กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (ประเทศไทย) ประจำปี 2019

 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

วันที่จัดสอบ

วันที่หมดเขตรับสมัคร

วันที่ประกาศผลสอบ

แบบกระดาษ

แบบอินเทอร์เน็ต

แบบกระดาษ

แบบอินเทอร์เน็ต

12/01/2019

เสาร์

14/12/2018

28/12/2018

19/02/2019

28/01/2019

24/02/2019

อาทิตย์

25/01/2019

12/02/2019

24/03/2019

11/03/2019

10/03/2019

อาทิตย์

--

26/02/2019

--

25/03/2019

23/03/2019

เสาร์

22/02/2019

11/03/2019

23/04/2019

08/04/2019

14/04/2019

อาทิตย์

15/03/2019

02/04/2019

14/05/2019

29/04/2019

11/05/2019

เสาร์

12/04/2019

29/04/2019

11/06/2019

27/05/2019

26/05/2019

อาทิตย์

--

14/05/2019

--

10/06/2019

16/06/2019

อาทิตย์

17/05/2019

04/06/2019

16/07/2019

01/07/2019

29/06/2019

เสาร์

--

17/06/2019

--

15/07/2019

13/07/2019

เสาร์

14/06/2019

01/07/2019

13/08/2019

29/07/2019

21/07/2019

อาทิตย์

--

09/07/2019

--

05/08/2019

17/08/2019

เสาร์

19/07/2019

05/08/2019

17/09/2019

02/09/2018

22/09/2019

อาทิตย์

23/08/2019

10/09/2019

22/10/2019

14/10/2019*

13/10/2019

อาทิตย์

13/09/2019

01/10/2019

13/11/2019

28/10/2019

26/10/2019

เสาร์

--

15/10/2019

--

11/11/2019

16/11/2019

เสาร์

18/10/2019

04/11/2019

16/12/2019

02/12/2019

01/12/2019

อาทิตย์

01/11/2019

19/11/2019

01/01/2020

16/12/2019


 

การสอบวัดระดับความสามารถด้านการพูดภาษาจีน HSKK

วันที่จัดสอบ

วันที่หมดเขตรับสมัคร

วันที่ประกาศผลสอบ

แบบกระดาษ

แบบอินเทอร์เน็ต

12/01/2019

เสาร์

14/12/2018

28/12/2019

19/02/2019

24/02/2019

อาทิตย์

25/01/2019

12/02/2019

24/03/2019

23/03/2019

เสาร์

22/02/2019

11/03/2019

23/04/2019

11/05/2019

เสาร์

12/04/2019

29/04/2019

11/06/2019

13/07/2019

เสาร์

14/06/2019

01/07/2019

13/08/2019

13/10/2019

อาทิตย์

13/09/2019

01/10/2019

13/11/2019

01/12/2019

อาทิตย์

01/11/2019

19/11/2019

01/01/2020

 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน YCT

วันที่จัดสอบ

ประเภท

การจัดสอบ

วันที่หมดเขตรับสมัคร

วันที่ประกาศผลสอบ

แบบกระดาษ

แบบอินเทอร์เน็ต

แบบกระดาษ

แบบอินเทอร์เน็ต

การสอบพูด

24/02/2019

อาทิตย์

การสอบข้อเขียน

25/01/2019

--

24/03/2019

--

--

23/03/2019

เสาร์

การสอบข้อเขียน

22/02/2019

11/03/2019

23/04/2019

08/04/2019

--

11/05/2019

เสาร์

    การสอบข้อเขียน    การสอบพูด

12/04/2019

29/04/2019

11/06/2019

27/05/2019

11/06/2019

17/08/2019

เสาร์

การสอบข้อเขียน

19/07/2019

--

17/09/2019

--

--

19/10/2019

เสาร์

การสอบข้อเขียน

20/09/2019

07/10/2019

19/11/2019

04/11/2019

--

17/11/2019

อาทิตย์

การสอบข้อเขียน  

การสอบพูด

18/10/2019

05/11/2019

17/12/2019

02/12/2019

17/12/2019

 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนเชิงธุรกิจ BCT

วันที่จัดสอบ

วันที่หมดเขตรับสมัคร

วันที่ประกาศผลสอบ

แบบกระดาษ

แบบอินเทอร์เน็ต

23/02/2019

เสาร์

25/01/2019

11/02/2019

23/03/2019

13/04/2019

เสาร์

15/03/2019

01/04/2019

13/05/2019

15/06/2019

เสาร์

17/05/2019

03/06/2019

15/07/2019

18/08/2019

อาทิตย์

19/07/2019

06/08/2019

18/09/2019

17/07/2019

อาทิตย์

18/10/2019

05/11/2019

17/12/2019

 

 

สถานที่สอบภาษาจีนภายใต้การดูแลของ

ศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย)


สถานที่สอบ HSKแบบอินเทอร์เน็ต และ HSKK

 

สถานที่สอบ HSKแบบกระดาษ

 

สถานที่สอบ YCT,BCT