แนะนำการสอบ


       การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนเชิงธุรกิจ(Business Chinese Test,ชื่อย่อBCT)เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาจีนระดับนานาชาติ เน้นที่ความสำคัญของการเพิ่มความสามารถสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ในการสื่อสารเรื่องธุรกิจในสถานการณ์จริงของการทำงานโดยทั่วไป อีกทั้งยังสามารถใช้ในการประเมินงานเกี่ยวกับภาษาได้ เป็นพื้นฐานในการฟังและพูดเน้นความสามารถรวมไปถึงกฎเกณฑ์ต่างๆในที่ทำงาน มุ้งเน้นสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงในการทำงานมากที่สุด เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความสามารถของผู้สอบ
       การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนเชิงธุรกิจ ประกอบไปด้วย BCT(A) BCT(B) และ BCT(การสอบพูด) การสอบBCT(A) สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาจีนธุรกิจ BCT(B) เป็นการสอบสำหรับผู้มีความรู้ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง และBCT(การสอบพูด) สำหรับผู้ที่ศึกษาภาษาจีนธุรกิจได้อย่างรอบด้าน มีความสามารถในการติดต่อทางธุรกิจในแต่ละรูปแบบได้อย่างสมบูรณ์

     จุดเด่นของข้อสอบภาษาจีนเชิงธุรกิจ(BCT) มีดังนี้
1. มุ่งเน้นให้ความสำคัญภาษาจีนเชิงธุรกิจในการปฏิบัติจริง โดยการฟังพูดเป็นการแนะแนว เน้นความสามารถเป็นสิ่งสำคัญ รวมไปถึงกฎเกณฑ์ต่างๆในที่ทำงาน มุ้งเน้นสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงในการทำงานมากที่สุด
2. กำหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาจีนเชิงธุรกิจ เพื่อริเริ่มหลักการการสอบและการเรียนการสอนควบคู่กัน โดยยึดจากสถิติการค้นคว้าวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ ให้สอดคล้องกับเค้าโครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนเชิงธุรกิจ เพื่อสะดวกแก่การวางแผนการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน และเป็นการประเมินความสามารถอย่างละเอียดอีกด้วย
3. เนื้อหาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางธุรกิจ เป็นจุดที่วัดความสามารถของผู้สอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพื่อยกระดับความสามารถทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของผู้เรียนภาษาจีนธุรกิจ