แนะนำการสอบ


  การสอบ “ใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล” จัดสอบโดยสำนักงานใหญ่ประจำประเทศจีนสถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban) เป็นการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถหลักๆ 5 ประการ ประกอบด้วย การสอนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน วิธีการสอนภาษาจีน การจัดการเรียนการสอนและการดูแลชั้นเรียน การสื่อสารวัฒนธรรมจีนและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม จรรยาบรรณและการพัฒนาวิชาชีพเป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการประเมินความสามารถในการสอนภาษาจีนระดับสากลของผู้สอบอีกด้วย

การสอบ CTCSOL มีประโยชน์อย่างไร ?

1.เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในการคัดเลือกครูอาสาสมัครและครูสอนภาษาจีนที่รัฐบาลส่งไปยังต่างประเทศ

2.เป็นหลักฐานอ้างอิง สำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ในการคัดเลือกและประเมินคุณภาพของครูผู้สอนภาษาจีน

3.สำหรับประเมินระดับความสามารถในการสอนของครูภาษาจีนในสถาบันการศึกษา

4.ผู้ที่มีใบรับรอง มีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ผู้สอนของสถาบันขงจื๊อในต่างประเทศ

ขอบเขตการสอบ

  ขอบเขตการสอบ “ใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล(CTCSOL)”จะครอบคลุมถึง 5 ส่วนใหญ่ๆ คือ การสอนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน วิธีการสอนภาษาจีน การจัดการเรียนการสอนและการดูแลชั้นเรียน การสื่อสารวัฒนธรรมจีนและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมจรรยาบรรณและการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งจะใช้วัดความสามารถของผู้สอบในการสื่อสาร การวิเคราะห์ภาษา การออกแบบการเรียนการสอน การนำไปใช้ การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน การดูแลชั้นเรียน อธิบายและเผยแพร่วัฒนธรรมจีน การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการปรับตัว ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและสนับสนุนการเรียนการสอน มีคุณธรรมจริยธรรม สภาพทางจิตใจและการพัฒนาวิชาชีพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย และความรู้ที่เกี่ยวข้องทางทฤษฎีและการประยุกต์วิธีการของการเรียนการสอน

โครงสร้างการสอบ

การสอบ“ใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล”แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ หลังจากสอบผ่านข้อเขียนแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมสอบสัมภาษณ์

1. สอบข้อเขียน

  ข้อสอบข้อเขียนเป็นคำถามเชิงคิดวิเคราะห์ทั้งหมด แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ความรู้ทั่วไป การนำไปใช้และความรู้ความเข้าใจ ทุกส่วนมีข้อสอบอย่างละ 50 ข้อ รวมทั้งหมด 150 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน ระยะเวลาในการสอบ 155 นาที(รวมเวลาการฝนข้อสอบ) ข้อสอบ 2 ส่วนแรก คือ ความรู้ทั่วไปและการนำไปใช้ เนื้อหาหลักคือ การออกแบบการเข้าสู่บทเรียน กรณีการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริงและอีกหลากหลายรูปแบบ ส่วนที่ 3 คือ ความรู้ความเข้าใจ เป็นการทดสอบการวิเคราะห์สถานการณ์ ใช้วัดความสามารถในการปรับตัวและสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของผู้สอบ

ตารางโครงสร้างข้อสอบข้อเขียน ฉบับครูสัญชาติจีน
โครงสร้างข้อสอบ

สัดส่วน

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไป 20%
ส่วนที่ 2 การนำไปใช้ 50%
ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจ 30%
รวม 100%

2.สอบสัมภาษณ์

  สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  โดยจะแบ่งสอบเป็นกลุ่มย่อย การสอบสัมภาษณ์วัดความสามารถในการออกแบบแผนการสอน กระบวนการสอน การบรรลุวัตถุประสงค์และการใช้ภาษาต่างประเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอน ในขณะเดียวกันยังวัดคุณสมบัติพื้นฐานในสายอาชีพ มนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสาร จิตวิทยาและทัศนคติของครูผู้สอนอีกด้วย

      การสอบสัมภาษณ์จะผสมผสานระหว่างการสอบสัมภาษณ์และการจำลองสถานการณ์ มีเวลาเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ 30 นาที เวลาสอบ 25 นาที ประกอบด้วยการแนะนำแผนการสอน สอบสอน การตอบคำถามและความสามารถทางภาษาต่างประเทศ โดยผู้สัมภาษณ์จะให้คะแนนตามความสามารถของผู้สอบในระหว่างการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 150 คะแนน

ตารางโครงสร้างการสอบสัมภาษณ์ ฉบับครูสัญชาติจีน
โครงสร้างการสอบสัมภาษณ์ เวลา
ส่วนที่ 1 แนะนำตัวเป็นภาษาต่างประเทศ 2นาที

ส่วนที่ 2 แนะนำแผนการสอน

3นาที
ส่วนที่ 3 สอบสอน 7นาที
ส่วนที่ 4 ถามตอบ ถามตอบภาษาจีน 7นาที
ถามตอบภาษาต่างประเทศ 6นาที
รวม 25นาที

หนังสือคู่มือCTCSOL

1.หนังสือคู่มือการสอบข้อเขียนมี 4 เล่ม

第一本《<国际汉语教师证书>考试大纲》:人民教育出版社,2015.9 

Syllabus for Certificate Examination for Teachers of Chinese to Speakers of Other Languages

第二本《<国际汉语教师证书>考试大纲解析》:人民教育出版社,2015.9 

Syllabus Analysis for Certificate Examination for Teachers of Chinese to Speakers of Other Languages

第三本《国际汉语教学案例与分析(修订版)》,朱勇主编:高等教育出版社,2015.8 

International Chinese Teaching cases and Analyses

第四本 《跨文化交际》,祖晓梅:外语教学与研究出版社,2015.3 

Intercultural Communication

2.หนังสือคู่มือการสอบสัมภาษณ์มี 1 เล่ม

  1. 《<国际汉语教师证书>面试指南》:人民教育出版社,2016.11 A Guide to the Interview Portion of the Certificate Examination forTeachers of Chinese to Speakers of Other Languages