แนะนำการสอบ


HSK คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับสากลสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ เพื่อวัดความสามารถในการนำภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงานและการเรียน

1.โครงสร้างการสอบ

HSK แบ่งออกเป็น HSKระดับ1, HSK ระดับ2, HSK ระดับ3, HSK ระดับ4, HSK ระดับ5 และHSK ระดับ6

2.การแบ่งระดับการสอบ

  การแบ่งระดับ HSK และความสามารถทางด้านภาษาจีน:

HSK

ปริมาณคำศัพท์

ความสามารถทางด้านภาษาจีน

HSK ระดับ6

5000+

ระดับ5

HSK ระดับ5

2500

HSK ระดับ4

1200

ระดับ4

HSK ระดับ3

600

ระดับ3

HSK ระดับ2

300

ระดับ2

HSK ระดับ1

150

ระดับ1

  • ผู้ที่สอบผ่านHSK ระดับ 1 มีความเข้าใจและสามารถใช้คำศัพท์และประโยคง่ายๆได้ในเบื้องต้น มีพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับต่อไป

  • ผู้ที่สอบผ่านHSK ระดับ 2 มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีความรู้ภาษาจีนระดับต้นดีเยี่ยม

  • ผู้ที่สอบผ่านHSK ระดับ 3 มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือในด้านการทำงานขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนได้

  • ผู้ที่สอบผ่านHSK ระดับ 4 มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนสื่อสารได้ในวงกว้าง และสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว

  • ผู้ที่สอบผ่านHSK ระดับ 5 มีความสามารถในการอ่านนิตยสารภาษาจีน รับชมและเข้าใจรายการโทรทัศน์ของจีน และสามารถใช้ภาษาจีนในการพูดสุนทรพจน์ได้

  • ผู้ที่สอบผ่านHSK ระดับ 6 มีความสามารถในการฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในการแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างคล่องแคล่ว

3.รูปแบบในการสอบ

  1. การสอบแบบกระดาษ(Paper-based Test)

  2. การสอบแบบอินเทอร์เน็ต(Internet-based Test)

4.การประกาศผลคะแนน

ผลสอบ HSK เป็นการรับรองความสามารถทางภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งผลสอบออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban) หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบ และรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ