แนะนำการสอบ


  HSKK คือ การสอบวัดระดับความสามารถด้านการพูดภาษาจีน การสอบแบ่งเป็น ระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง โดยใช้รูปแบบการอัดเสียงในการสอบ

1.กลุ่มผู้สอบ

  • ระดับต้น สำหรับผู้สอบที่เรียนภาษาจีน 2-3คาบต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1-2เทอม เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันประมาณ 200 คำ
  • ระดับกลาง สำหรับผู้สอบที่เรียนภาษาจีน 2-3 คาบต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1-2 ปี และเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันประมาณ 900 คำ
  • ระดับสูง สำหรับผู้สอบที่เรียนภาษาจีน 2-3 คาบต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปใช้ได้ ประมาณ 3000 คำ

2.การเทียบระดับการสอบ

  ตารางเปรียบเทียบระดับในการสอบ HSKK, HSK และมาตรฐานความสามารถทางภาษาจีนระดับสากล

การสอบวัดระดับความสามารถด้านการพูดภาษาจีน HSKK

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

มาตรฐานความสามารถทางภาษาจีนระดับสากล

HSKKระดับสูง

HSKระดับ6

ระดับ5

HSKระดับ5

HSKKระดับกลาง

HSKระดับ4

ระดับ4

HSKระดับ3

ระดับ3

HSKKระดับต้น

HSKระดับ2

ระดับ2

HSKระดับ1

ระดับ1

ผู้ที่สอบผ่าน HSKK ระดับต้น สามารถฟังเข้าใจตอบสนองและสื่อสารภาษาจีนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันได้

ผู้ที่สอบผ่าน HSKK ระดับกลาง สามารถฟังเข้าใจและสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว

ผู้ที่สอบผ่าน HSKKระดับสูง สามารถฟังและใช้ภาษาจีนในการแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว

3.เนื้อหาการสอบ

HSKK (ระดับต้น) แบ่งเป็น 3 ส่วน มีทั้งหมด 27 ข้อ เวลาในการสอบประมาณ 20 นาที (รวมเวลาในการเตรียมตัว 7 นาที )

ส่วนที่ 1 ให้ผู้สอบฟังแล้วพูดตาม มีทั้งหมด 15 ข้อ แต่ละข้อพูด 1 ประโยค เมื่อฟังแล้วต้องพูดตาม 1 ครั้ง เวลาในการสอบ 6 นาที

ส่วนที่ 2 ให้ผู้สอบฟังแล้วตอบคำถาม มีทั้งหมด 10 ข้อ แต่ละข้อจะถาม 1 คำถาม เมื่อฟังแล้วจะต้องตอบคำถามสั้นๆ เวลาในการสอบ 4 นาที

ส่วนที่ 3 ให้ผู้สอบตอบคำถาม มีทั้งหมด 2 ข้อ ในข้อสอบจะมี 2 คำถาม (มีพินอิน) ผู้สอบจะต้องตอบคำถามแต่ละข้ออย่างน้อย 5 ประโยค เวลาในการสอบ 3 นาที

HSKK (ระดับกลาง) แบ่งเป็น 3 ส่วน มีทั้งหมด 14 ข้อ ใช้เวลาสอบทั้งหมด ประมาณ 23 นาที (รวมเวลาในการเตรียมตัว 10 นาที)

ส่วนที่ 1 ให้ผู้สอบฟังแล้วพูดตาม มีทั้งหมด 10 ข้อ แต่ละข้อจะพูด 1 ประโยค ฟังแล้วพูดตาม 1 รอบ เวลาในการสอบ 5 นาที

ส่วนที่ 2 ดูรูปภาพแล้วอธิบาย มีทั้งหมด 2 ข้อ แต่ละข้อมี 1 รูป ผู้สอบอธิบายรูปภาพด้วยข้อความสั้นๆ เวลาในการสอบ 4 นาที

ส่วนที่ 3 ตอบคำถาม มีทั้งหมด 2 ข้อ ในข้อสอบมี 2 คำถาม (มีพินอิน) ให้ผู้สอบตอบคำถาม เวลาในการสอบ 4 นาที

HSKK (ระดับสูง) แบ่งเป็น 3 ส่วน มีทั้งหมด 6ข้อ ใช้เวลา 25 นาที (รวมเวลาในการเตรียมตัว 10 นาที)

ส่วนที่ 1 ให้ผู้สอบฟังแล้วพูดตาม มีทั้งหมด 3 ข้อ แต่ละข้อจะพูด 1 ข้อความ ฟังแล้วพูดตาม เวลาสอบ 8 นาที

ส่วนที่ 2 อ่านออกเสียง มีทั้งหมด 1 ข้อ ในข้อสอบจะมีบทความสั้นๆ ผู้สอบจะต้องอ่านออกเสียง เวลาในการสอบ 2 นาที

ส่วนที่ 3 ตอบคำถาม มีทั้งหมด2 ข้อ ในข้อสอบจะมี 2 คำถาม ผู้สอบอ่านคำถามแล้วต้องตอบคำถามนั้น เวลาในการสอบ 5 นาที

4.การประกาศผลคะแนน

     ผลสอบ HSKK เป็นการรับรองความสามารถด้านการพูดภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งผลสอบออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/Confucius Institute Headquarters(Hanban) หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบ และรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ