แนะนำการสอบ


  YCT (Youth Chinese Test) คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับสากลสำหรับเยาวชน(นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ เพื่อวัดความสามารถในการนำภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียน

1.โครงสร้างการสอบ
  การสอบ YCT แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ การสอบแบบกระดาษและการสอบทักษะการพูดโดยการสอบทั้งสองแบบนี้จะแยกออกจากกัน การสอบแบบกระดาษแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ YCTระดับ1 YCTระดับ2 YCTระดับ3 และ YCTระดับ4 ส่วนการสอบทักษะการพูดแบ่งออกเป็น ระดับต้น และระดับกลางโดยใช้รูปแบบการอัดเสียงในการสอบ

2.การเทียบระดับการสอบ
  ตารางการเปรียบเทียบการสอบของ YCT HSK HSKKและมาตรฐานความสามารถทางภาษาจีนระดับสากล

HSK 

HSKK 

ข้อเขียนYCT

 สอบพูดYCT

 จำนวนคำศัพท์

 มาตรฐานความสามารถทางภาษาจีนระดับสากล

HSKระดับ6

HSKKระดับสูง

   

5000+

ระดับ5

HSKระดับ5

   

2500

HSKระดับ4

HSKKระดับกลาง

   

1200

ระดับ4

HSKระดับ3

YCTระดับ4

ระดับกลาง

600

ระดับ3

HSKระดับ2

HSKKระดับต้น

YCTระดับ3

ระดับต้น

300

ระดับ2

HSKระดับ1

YCTระดับ2

150

ระดับ1

   

YCTระดับ1

80

 
  • ผู้ที่สอบผ่าน YCT (ระดับ1) สามารถเข้าใจ และสื่อสารโดยใช้คำศัพท์และประโยคพื้นฐานที่ใช้บ่อยได้ มีทักษะพร้อมที่จะเรียนภาษาจีนในระดับต่อไป

  • ผู้ที่สอบผ่าน YCT (ระดับ2) สามารถเข้าใจ และใช้ประโยคหรือคำศัพท์ง่ายๆในชีวิตประจำวันได้ มีทักษะในการตอบสนองและสื่อสารได้ในเบื้องต้น

  • ผู้ที่สอบผ่าน YCT (ระดับ3) สามารถใช้ประโยคต่างๆที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันในการสื่อสารได้ มีทักษะทางภาษาจีนในระดับต้นขั้นดีเยี่ยม

  • ผู้ที่สอบผ่าน YCT (ระดับ4) สามารถใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน การเรียน และการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้ และสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนด้วยตนเองได้

3.หลักการของการสอบ YCT
  
การสอบ YCT มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความรู้สึกภูมิใจในการเรียนภาษาจีน ตามหลักการ “การสอบสอดคล้องควบคู่ไปกับการเรียนการสอน การออกแบบข้อสอบและการเรียนการสอนภาษาจีนระดับเยาวชนในปัจจุบัน ใช้สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันตามหลัก “ใช้การสอบส่งเสริมการเรียนรู้” และ “ใช้การสอบส่งเสริมการสอน”

4.ประโยชน์ของการสอบ
ประโยชน์ของการสอบ YCT สำหรับเยาวชนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ มีดังนี้
1.เพื่อให้ผู้สอบได้ประเมินความสามารถในการเรียนภาษาจีนของตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาจีนในระดับต่อไป
2.เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน
3.เพื่อให้สถาบันฝึกอบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาจีนใช้ในการอ้างอิงประเมินประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
4.เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้สอบในการสมัครสอบ HSK ต่อไป

5.การประกาศผลสอบ
  ผลสอบ YCT เป็นการรับรองความสามารถทางภาษาจีนของผู้สอบซึ่งผลสอบออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban) หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบ และรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ