คอร์สพิชิตข้อสอบHSK มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอัตราการสอบผ่านของผู้เรียน ขยายขอบเขตของการส่งเสริมภาษาจีนระดับนานาชาติให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้องค์กรและสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ

ช่วงเวลาในการสมัครสอบ 12 มีนาคม 2561 ถึง 21 เมษายน 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เน้นพิชิตการสอบข้อเขียน"ใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล" โดยการอบรมติวเข้มก่อนสอบ พร้อมเผยเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ อ้างอิงเนื้อหาจากโครงสร้างข้อสอบจริง อธิบายและแนะแนวเนื้อหาในการสอบอย่างละเอียด

ช่วงเวลาในการสมัครสอบ 12 มีนาคม 2561 ถึง 21 เมษายน 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เน้นพิชิตการสอบสัมภาษณ์"ใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนระดับสากล" โดยการอบรมติวเข้มการเตรียมตัวเข้าสอบ พร้อมเผยเทคนิคต่างๆในการสอบสัมภาษณ์ โดยอ้างอิงเนื้อหาจากโครงสร้างข้อสอบ

ช่วงเวลาในการสมัครสอบ 15 พฤษภาคม 2561 ถึง 6 ตุลาคม 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม